Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted byhagisladylenapati2k6omka217korrahashLittlePerverttaii
7835 ab7d 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viatfu tfu
8282 29bc 500
Reposted frompapaj papaj viatfu tfu
6606 f55e 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viatfu tfu
3651 454d
Reposted fromDisney Disney viatfu tfu
9915 c510 500

templar-queen:

Kunsthistorisches Museum, Vienna // July 19, 2017

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaciarka ciarka
8138 5561
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viafelicka felicka
Cały problem Hłaski to strach przed banałem życia, banałem studiów, banałem uczenia się, patrzenia na świat i banałem jakiegoś tam szczęścia.
— Andrzej Bobkowski o Marku Hłasko
Reposted frommyname myname viaciarka ciarka
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viatfu tfu
1542 df41
Reposted fromsheismysin sheismysin viatfu tfu
2191 7280
Reposted fromNajada Najada viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8163 3c80 500
Reposted fromkimik kimik viabagofcrap bagofcrap
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viaciarka ciarka
0627 113a 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaciarka ciarka
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viaoll oll
Reposted fromfastgarnichtpsycho fastgarnichtpsycho viaoll oll
5892 df7f
Reposted frombellthecat bellthecat viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl